Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

"Твоят час" е програма, целяща:

 • Развитие

  на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

 • Преодоляване

  на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

 • Образователна интеграция

  на учениците чрез формиране на общности по интереси

 • Повишаване

  на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

 • Превръщане

  на училището в по-привлекателно място

 • Създаване

  на модел на обществен мониторинг на дейностите