Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Ключови дигитални умения - базови

През учебната 2020-21година в ПГ "Руска Пеева", стартираха дейности по проект "Образование за утрешня ден". Проектът се реализира по Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж"/ОП НОИР/2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конктретен бенефициент- Министерството на образованието и науката/МОН/. Продължителността на проекта е 36 месеца-от 15.10.2019 година до 15.10.2022 г.

Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.

Продължителност на проекта:70 часа

Ученици: Сборна група от 8 и 10 клас

Ръководител: Божидара Асенова Зафирова