Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Подготовка за НВО по Български език и литература

    През учебната 2020/2021 година в ПГ“Руска Пеева“ стартира дейността на работна група  за подпомагане и преодоляване на обучителните трудности по Български език и литература Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с ученици от десети клас.

    Целта на реализиране на проекта е овладяване на общообразователния минимум за покриване на държавните образователни стандарти, необходими за успешно полагане на държавните зрелостни изпити  и НВО по Български език и литература.

Продължителност на проекта -60 часа

Ръководител: Назмия  Юсуф