Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Подготовка за ДЗИ по Български език и литература

„ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

     През учебната 2020-2021 година в ПГ “Руска Пеева“ стартира дейността на работна група  за подпомагане и преодоляване на обучителните трудности при усвояване на учебното съдържание по български език и литература - проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

  В групата са включени ученици от дванадесети клас.

  Целта за реализиране на проекта е овладяване на общообразователния минимум за покриване на държавните образователни стандарти, необходими за успешно полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература.

  Очаквани резултати в края на обучението е да се формират у учениците компетентности в областта български език и литература, които да прилагат в учебната и извънучебна практика.

 

Продължителност на проекта: 60 часа

Ръководител: Павлина Станиславова Чаушева