Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Проект BG05M20P001-2.011-0001"Подкрепа за успех"-Математика

Група за  подпомагане и преодоляване на обучителни трудности по „ Математика-10 клас“ през учебната 2020-2021 година с ръководител Здравко Цветанов Белев

Цел:
Овладяване на общообразователния минимум за покриване на държавните образователни стандарти, необходими за успешно полагане на НВО по математика

Очаквани резултати:
Да се формират у учениците компетентности в областта Математика, които да прилагат в учебната и извънучебна практика.

В групата са включени учениците от 10 клас.