Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Кулинарни техники и технологии

Инж. Албена Севдалинова Кепенеклиева – ръководител на група за подпомагане и преодоляване на обучителните трудности по Професионална подготовка„КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ- 8 клас “

Целите на работата в групата са овладяване на общообразователния минимум за покриване на държавните образователни стандарти, необходими за успешно полагане на държавните зрелостни изпити по теория на професия „Ресторантьор”. Очакваните резултати в края на обучението са да се формират у учениците професионални компетентности и умения в областта на кулинарните техники и технологии, които да прилагат в практиката.

В групата са включени учениците от 8 клас.