Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Клуб по География и икономика

Г-жа Мариана Петрова Несторова е ръководител на група за подпомагане и преодоляване на обучителните трудности по География и икономика-ІХ клас.

І. Цели:

Придобиване на ключови компетентности чрез овладяване на знания,умения и отношения,свързани с природноресурсния и потенциал и устойчиво развитие на географското пространство,с политическата и социално-икономическата организация на обществото,регионите в света и страните в тях.

 

II.Очаквани резултати:

-Формиране на географската култура на учениците

-Запознават се с факторите за развитие на световното стопанство и териториалното му разположение по региони

-Характеризира специфичните особености на регионите в света /в природния, демографски и стопански облик/

В групата са включени ученици от 9 клас.