Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики-2"- 2022-2023 година

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне по Проект BG05M2OP001-2.015-0001 Ученически практики-2  https://upraktiki.mon.bg

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Максималната продължителност на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 30.12.2023 г.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.