Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Проектът е на обща стойност 24 425 618, 58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 03.02.2020 г.

Основната цел на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от наставници -представители на работодателите.

Изпълнението на проекта създава условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение (ПОО) и бизнеса за осигуряване на практическо обучение на учениците в реална работна среда чрез регламентиране на единни правила за училищните екипи.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда;
  2. Повишаване на дела на завършилите професионално образование, които са започнали работа, свързана с образованието им, в първата година след завършването;
  3. Подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение.

Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Проектът продължава и през учебната 2022/2023 година.