Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

В ПГ „Руска Пеева“ гр. Джебел  стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018г.. На Педагогически съвет, проведен на 07.01.2019г. всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Започна анкетно проучване сред учениците, чрез анкета, разработена от училището. До 31.01.2019 г. тези занимания по интереси ще бъдат публикувани в електронната платформа.