Facebook
ПГ "Руска Пеева"
Професионална гимназия в гр. Джебел, обл. Кърджали

Новини и Събития

Участие на екип от ПГ „Руска Пеева”  гр. Джебел в Национална програма "Квалификация" 2018 г модул "Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура".

 

От участието на екипа от ПГ "Руска Пеева" гр. Джебел в Национална програма „Квалификация“ – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура, одобрена с Решение №271/20.04.2018 г. на Министерски съвет

Екипът ни разкри нови възможности :

  1. За усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
  2. За прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, включително за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  3. За повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.“

 

От екипа на ПГ "Руска Пеева" гр. Джебел,  посетил СУ „П.Яворов” гр. Сливен, бяха постигнати следните цели :

1. Внедряване на образователни електронни ресурси, електронни платформи /Уча се/, електронен дневник.

2. Организирано обучение за работа с електронен дневник .

3. Изграждане на Wi-Fi мрежи за нуждите на училищното образование.

27.11.2018 год.

 

 

 

 

Пробно стажуване-"Машинен монтьор" - ПГ Руска Пеева - Джебел, Кърджали

Пробно стажуване-"Машинен монтьор"

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Работно облекло за ученици по професия "Машинен монтьор" и "Ресторантьр" - ПГ Руска Пеева - Джебел, Кърджали

Работно облекло за ученици по професия "Машинен монтьор" и "Ресторантьр"

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Ученически практики 2 - ПГ Руска Пеева - Джебел, Кърджали

Ученически практики 2

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В ПГ „Руска Пеева“ гр. Джебел  стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018г.. На Педагогически съвет, проведен на 07.01.2019г. всички учители бяха запознати с ...